Õppekorraldus

MTÜ VÄÄRTUSKOOLITUS ÕPPEKORRALDUS

Koolituste kestvus

Täienduskoolituse õppekava maht määratakse akadeemilistes tundides. Üks akadeemiline tund vastab 45 minutile. Korraldajal on õigus teha koolituste plaanis, ajakavas ja toimumiskohas muudatusi. Koolitustele registreerunuid teavitatakse muudatustest meili teel koolituse tellinud asutuse poolt.

Koolitusele registreerumine

Asutuse sisese koolituse puhul korraldab registreerumise koolituse tellinud asutus ise.

Koolituse eest tasumine

Koolituse eest tasumine toimub arve alusel. Arve väljastatakse tavaliselt meili teel. Arve tasutakse arvel märgitud tähtajaks. Üldjuhul tasutakse arve peale koolituse toimumist.

Koolitusel osalemine

Koolitusele registreerunul palume koolitusele õigeaegselt kohale tulla ja kogu õppeprotsessis aktiivselt osaleda.

Koolitusest loobumine

Koolituse tellijal on võimalus koolitusest loobuda ootamatute asjaolude ilmnemisel, kui lepingus ei ole sätestatud teisiti. Ootamatutest muudatustest teavitatakse koolituse tellija ja koolituse läbiviija suhtlusel kas meili või telefoni teel.

Koolituse ärajäämine või edasilükkumine

Vastastikusel kokkuleppel koolituse tellijaga võib koolituse ka ära jätta või edasi lükata. Koolitatavaid teavitab muudatustest koolituse tellija.

Soodustused

Ettevõtete sisekoolituste korral ei laiene koolitustasu eraisikutele ja seega ei saa koolitusel osalenud eraisik antud koolitustasu tuludeklaratsioonis koolituskuluna näidata.

ÕPPEKVALITEET

MTÜ Väärtuskoolitus koolitajad ja koostööpartnerid on usaldusväärsed proefessionaalid, kes arvestavad koolituse läbiviimisel osalejate vajadustega.

Koolituse õppekvaliteedi tagavad järgmised põhimõtted:

  • MTÜ Väärtuskoolitus koolitajad on kõik diplomeeritud koolitajad-suhtlemistreenerid ning täiendavad end pidevalt omas valdkonnas. Merike Mitt (kes viib läbi enamiku Väärtuskoolitus OÜ koolitustest) on ka lõpetanud Tartu ülikoolis väärtusarenduse koolitaja ja nõustaja väljaõppe.
  • MTÜ Väärtuskoolitus koolitajad on kõik oma valdkonna eksperdid, kelle haridus ja töökogemus toetab ja rikastab MTÜ Väärtuskoolitus koolituste läbiviimist. Rohkem infot koolitaja ekspertiisi kohta leiab SIIT
  • Koolituste õppekavad koostame õppijate vajadustest lähtuvalt, toetudes samas Eesti hariduse kvaliteeti kehtestavatele ja arendavatele dokumentidele (riiklikud õppekavad, kutsestandardid, riiklik haridusstarteegia “Eesti elukestva õppe strateegia 2020”).
  • Õppekeskkonna sobivuse tagab see, et õpe toimub haridusasutustes (lasteaiad, koolid, kutsekoolid) ja need vastavad Töötervishoiu ja -ohutuse seaduses toodud nõuetele. Konkreetse koolituse läbiviija koostöös tellijaga hoolitseb selle eest, et õpperuumid oleks sobivalt valgusküllased, õhurikkad ja soojad ning varustatud koolituseks vajalikuga.
  • Koolituse jooksul kogutakse õppijatelt suulist tagasisidet ning koolituse lõpuosas täidavad osalejad lühikese eneseanalüüsi sisaldava kirjaliku tagasiside. Pärast koolitust küsitakse tagasisidet koolitusele ja koolitajale ka tellijalt. Loetletud viisidel kogutud andmeid analüüsitakse ja kasutatakse koolituste õppekava jm täiustamisel.
  • Õppijatele, kes on õppeprotsessis täies mahus osalenud ja läbinud täienduskoolituse õppekava, antakse täiendkoolituse lõpetamist tõendav tunnistus.

 

Lisa kommentaar