Kokkuvõte Harjumaa väärtuskasvatuse konverentsist

Merike_konverentsil_04.2017Tibutare lasteaed on väärtuskasvatusega tegelenud aastast 2012. Lasteaed on kahel korral saanud ka Tartu Ülikooli Eetikakeskuse konkursil “Hea lasteaia rajaleidja” tiitli, mis näitab, et antud lasteaias tehakse head tööd laste väärtushoiakute suunamisel, mille tulemusel laps saab endaga hästi hakkama ja oskab märgata, toetada ja väärtustada inimest enda kõrval.

12.04.2017 toimus Tabasalu lasteaed Tibutare juhi Reeli Simansoni eestvedamisel Harjumaa lasteaedade väärtuskonverents.
40-le pedagoogi konverentsipäeva toimumist toetas HOL ja AHA Koolituskeskus, kes koostöös HAJÜ –ga korraldavad Harjumaa pedagoogidele koolitusi HTM-i iga-aastase täiendkoolitusele suunatud toetuse raames. Olime õnnelikud, et TÜ Eetikakeskus aitas kaasa koolitaja leidmisel Merike Mitti-i näol ja osales ise ka meie konverentsil.
Merike Mitti avaloeng „Hea lasteaed hoiab au sees eestlaste juuri ja identiteeti“ pani mõtlema, kuidas meie poolt lastele loodud keskkond, ühistegemised, traditsioonid mõjutavad lapsi. Näiteks mardipäev versus halloween- mida tahame lastele eluks kaasa anda, kuidas hoida oma kultuuriväärtusi?

Konverentsi põhiline väljakutse oli leida vastust küsimustele: kuidas lasteaia igapäevategevustes praktikas väärtuskasvatust suunata, milliseid metoodikaid ja kuidas kasutada. Oma silm on kuningas ja nii tahab õpetaja õppida just sellisest kogemusest, kus ta näeb teist õpetajat tegutsemas. Selle võimaluse konverents ka pakkus.
Külalised said Tibutare lasteaias filmitud õppevideote vahendusel osa 3-st õppetegevusest erinevates vanuserühmades ja kasutatud metoodikatest:
-sotsiaalsete-ja õpioskuste õppeprogramm „Samm-sammult“ õpetaja Helin Laimetsa suunamisel,
-keele ja kõne õppetegevuse lõimimine väärtuskasvatusega õpetaja Marika Kuusmanni juhendamisel ja
-Merike Mitti-i poolt ellu kutsutud vanasõnade ja tarkuseterade õppemetoodika lõimituna erinevate õppevaldkondadega 3-4 aastaste rühmas õpetaja Sirje Reinla entusiastlikus õppetegevuses.
Lisaks tutvustas kunstiõpetaja Ave Peebo Tibutare õpetajate poolt koostatud 2-te väärtustemängu lastele, mis aitavad lastel arutleda käitumissituatsioonide põhjal väärtustel põhinevate käitumiste üle. Mängude abil said Tibutare põhiväärtuste olemus ka lastele selgeks. Lisaks saime osa õppevideost „Väärtuskasvatuse lasteaed 2016“ positiivse pedagoogika näitel Nõlvaku Lasteaias Karolin Kabaneni esituses.

Õppetegevuste filmimine andis õpetajatele endile võimaluse analüüsida oma õppetegevuse tulemuslikkust seoses õpieesmärkidega ja tekitas ideid, mida veel võiks kasutada, et lastele väärtustest suunatud käitumisotsuste vahelised seosed paremini selgeks saaksid.

Tibutares on juba 2 aastat kasutusel teaduspõhine õpi-ja sotsiaalseid oskuste arengut toetav õppemetoodika „Samm-sammult“, mis on nii õpetajatelt kui vanematelt palju kiidusõnu leidnud-, sest mõju ja tulemused on silmaga nähtavad laste käitumises. Meil oli suur rõõm, et metoodika Eestisse tooja ja litsenseeritud koolitaja sellel teemal Mari-Liis Mugra selgitas õpetajatele, kuidas lapse sotsiaalsed oskused aitavad lapsel paremini orienteeruda väärtuste maailmas. Oluline on ju, et laps õpiks tundma enda ja teiste emotsioone, oleks empaatiline ja suudaks valida käitumise, mis on talle endale kasulik ja aitab koos kaaslastega paremini hakkama saada. Hea oli kuulda, et metoodika on kasutusel nüüd ka 5-s pilootkoolis.

Tegus päev lõppes rühmatööna, kus õpetajad mängisid ise Eetikakeskuse poolt koostatud väärtustemängu Merike Mitti ja Nele Punnari juhendamisel. Oli palju arutelu ja elavust. Kõigile sai selgemaks, et iga õpetaja töös esile kerkinud situatsiooni lahendamine lähtub mingitest väärtustest. Õpetaja oma otsuste ja käitumisega saab väga palju ära teha selles osas, milliseid käitumisotsuseid hakkavad lapsed tegema.

Rõõm oli kuulda ja lugeda tagasisidet konverentsipäevale, kus toodi välja, et see päev andis palju uusi ideid, metoodikate häid näiteid, tegi rõõmsaks, oli kaasakiskuv, sai huvitavaid ideid rahvapärimusest ja eestlaste identiteedi kui väärtuse hoidmisest; sai praktilisi töövõtteid, ideid probleemide lahendamiseks, palju huvitavat informatsiooni. Kokkuvõtteks tõid enamus osalejaid välja, et kuuldu ja nähtu oli väga vajalik teadmine õpetaja igapäevatöös: oli võimalus õppida uusi lähenemisviise ja saada inspiratsiooni. Toodi välja ka mõte, et mingit ainuõiget metoodikat ei ole väärtuste õpetamisel. Tuleb oskuslikult erinevaid võtteid ja metoodikaid lõimida ja teha tegevusi järjepidevalt. Päeva võiks kokku võtta tarkusetega: „positiivset käitumist toetavad väärtushoiakud kujunevad aegamööda ja tarkus tuleb tasapidi- aga järjepidevus viib sihile!” Seega ehk on järgijaid ja järgmisel aastal toimub analoogne parimatele praktikatele põhinev konverents juba kuskil teises lasteaias. Selline mõte tuli tagasisides ka Eetikakeskuse esindajalt Nele Punnarilt.

Tänan kõiki esinejaid, toetajaid ja osalejaid.
Tänan südamest meie õpetajaid: Helin Laimetsa, Marika Kuusmanni, Sirje Reinlat ja Ave Peebot, kes esinesid konverentsil. Suur tänu ka Aili Tammele (juhiabi-haridustehnoloog), kes õppevideod kokku monteeris.

Tabasalu lasteaed Tibutare pere nimel Reeli Simanson